รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-math
สถานที่เรียน : ห้อง 324
1.นายกิตติ​ พีร​ฉัตร​ปกรณ์
26 26
2 DIY ด้วยมือเรา
สถานที่เรียน : อาคารวิทยาศาสตร์
1.นางสาวกรรณิการ์ แก้วพิชัย
- - - 26 13
3 English DIY.
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1.นางสาวกุลวดี ไชยสาท
2.นางสาวรุ่งอรุณ วรดิษฐ์
- - - 40 18
4 English on tour
สถานที่เรียน : ห้อง 332
1.นางสาววรวรรณ์ บุตรเคียง
26 9
5 Fun Sports
สถานที่เรียน : หอประชุม
หมายเหตุ : มีความชื่นชอบในการเล่นกีฬา
1.นางสาวมุกระวี ศรีพลลา
26 26
6 To be numone
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.นางเสาวคนธ์ มุกติ้ง
26 17
7 กวีน้อย
สถานที่เรียน : ห้องภาษาไทย
1.นางวันลี สุวรรณรัตน์
- - - 26 6
8 การเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1.นางราตรี แท่นอินทร์
26 26
9 การเขียนสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง 326
หมายเหตุ : นักเรียนที่มีใจรักในงานเขียน
1.นางสาววรารัตน์ ชิราพร
26 8
10 การงานอาชีพ
สถานที่เรียน : อาคารเกษตร
1.นายถาวร ทองบาง
- - - - 26 26
11 การจัดสวนในภาชนะ
สถานที่เรียน : อาคารเกษตร
1.นางสาวเพชรไพลิน ถาวะรังค์
- - - 26 26
12 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมsketchup
สถานที่เรียน : ห้องหุ่นยนต์
1.นางเพ็ญนภา สุวรรโณ
- - - - 26 11
13 ขับร้องเพลงไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย อาคาร 4
1.นางนิลุบล ชุมภูนุช
26 18
14 คณิตคิดนอกกรอบ
สถานที่เรียน : ห้อง 322. อาคาร 3. ( ห้อง 3/1 )
1.นางอนงค์​ แสงสุวรรณ
- - - - - 26 8
15 คณิตศิลป์
สถานที่เรียน : ห้อง 335
1.นายชาลี แก้ววารี
- - - 26 11
16 คนรักเกาหลี
สถานที่เรียน : ห้อง 333
1.นางสาวเบญจรัตน์ สุวัณณะศรี
0 0
17 คนหัวหมอ (กฎหมาย)
สถานที่เรียน : ห้อง 338
หมายเหตุ : นักเรียนที่มีความสนใจจะศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา
1.นางทวารัตน์ เกลื่อนเมือง
- - - 26 19
18 ครอสเวิร์ด Crossword
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1.นางนาตยา ทองบาง
26 15
19 คลินิกคณิต
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.นางสาวสันศนีย์ ธารสุวรรณ์
- - - 0 0
20 คลินิกวิทยาศาสตร์ (Science Clinic)
สถานที่เรียน : ห้อง 129
1.นางพาพิศ โกษฐเพช
26 26
21 คหกรรม
สถานที่เรียน : ห้องคหกรรม
1.นางสาวอรกนก เกราะเหล็ก
- - - 26 26
22 คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน : ห้อง 323
หมายเหตุ : รับนักเรียนที่มีใจรักในการคิดเลขเร็ว
1.นางศุรดา วัฒนประสิทธิ์
26 20
23 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้อง 118
1.นางสาวพรสวรรค์ เพชรกลับ
- - - 26 12
24 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้อง 118
1.นายอาคม แก้วคำ
- - - 26 7
25 งานไฟฟ้า
สถานที่เรียน : ห้องเรียนงานไฟฟ้า
1.นายเทิดศักดิ์ ยอดมงคล
- - - 26 26
26 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : อาคารไฟฟ้า 2
หมายเหตุ : รับนักเรียนที่สนใจในเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และต้องการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ได้ มีความตั้งใจ ขยัน อดทน
1.นายสมพงษ์ ด้อหล้า
- - - 26 20
27 ช่างรักษ์ธรรมชาติ
สถานที่เรียน : ห้องงานปูน
1.นายสุบิน โยธาทิพย์
- - - 26 26
28 ซูโดกุ
สถานที่เรียน : ห้อง 325
หมายเหตุ : -
1.นายกฤษณ์ เหล่าศิริวุฒิ
26 18
29 ดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.นายปกรณ์ วัฒนอุดม
47 47
30 ตัดต่อวีดีโอ
สถานที่เรียน : ห้องหุ่นยนต์
1.นางกมลทิพย์ ธรรมกิจ
- - 26 26
31 ท่องโลกกว้าง
สถานที่เรียน : ห้อง 113
1.นายสมศักดิ์ สมตน
- - - 26 26
32 เทเบิลเทนนิส(ปิงปอง)
สถานที่เรียน : -
1.นายพงศกร วิประจง
26 26
33 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ห้องธนาคารโรงเรียน
หมายเหตุ : รับนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเดิมก่อนหากไม่เต็มจะเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ
1.นางสาวเบญสิร์ยา นิลพงษ์
- - - 26 8
34 ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้องคอม3
1.นางนันท์ลินี มณีนิล
- - - - - 26 9
35 นักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : โรงเรียนท่าเเซะรัชดาภิเษก
1.นางสาวภาพิมล อ่อนหนู
2.นางสาวรุจิระ ขวัญสกุล
3.นายพีระณัฐ เเก้วเดิม
4.นายวัชรพงศ์ วัฒนประสิทธิ์
- - - 71 71
36 นาฏศิลป์​ไทยและศิลปะการแสดงโขน
สถานที่เรียน : ห้อง นาฏศิลป์ อาคาร 4
หมายเหตุ : ต้องเป็นนักเรียนที่มีใจรักในการแสดง​เสียสละเวลาในการฝึกซ้อมการแสดงได้
1.นายอาคม วงศ์ทองเกื้อ
26 24
37 แนะแนว
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.นางจันทนา อินทรัตน์
- - - 26 26
38 บ้านศิลป์รัชดา
สถานที่เรียน : ห้องพู่กัน จานสี อาคาร 4
1.นางสาวสไบทิพย์ กลิ่นจันทร์
26 26
39 ปฎิบัติการ STEM
สถานที่เรียน : ห้อง 125
1.นางพุทธชาติ จำเดิม
26 8
40 เปตอง
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายสุทธิชัย เพชรประพันธ์
- - - 26 26
41 ผู้ปิดทองหลังพระ
สถานที่เรียน : ห้อง 338
1.นายรัฐศักดิ์ สมตน
- - - 26 26
42 พฤกษศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องพิพิธภัณฑ์พืช อาคาร 1 ชั้น 2
1.นางมณฑา ศิริมาลา
26 26
43 พิชิตคำคม
สถานที่เรียน : ห้องภาษาไทย
1.นางสาวอัมภาพร สงเนียม
26 25
44 ฟุตบอล
สถานที่เรียน : สนาม
1.นายสิทธินันท์​ วัฒนไชย
26 26
45 โฟโต้ชอป (Photoshop)
สถานที่เรียน : ห้องคอม 2
1.นายอภิรักษ์ สะอาด
- - - 26 26
46 ภาษาไทย ภาษาถิ่น
สถานที่เรียน : ห้องภาษาไทย
1.นางเสาวนีย์ สุขารมย์
26 26
47 ภาษาอังกฤษพาเพลิน ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้องแหล่งเรียนร้ภาษาต่างประเทศ
1.นางสาวกรรณิกา เรืองศรี
- - - 26 16
48 ภาษาอังกฤษพาเพลิน ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้อง 235
1.นางสาวดารารัตน์ บุญแก้วสุข
- - - 27 27
49 ภูมิศาสตร์หรรษา
สถานที่เรียน : บริเวณอาคาร 3
1.นายนฤชิต รักไทย
- - - - - 26 14
50 มโนราห์
สถานที่เรียน : ห้อง 338
1.นางสาวอัจฉรา นิลอนันต์
26 5
51 มารยาทไทย
สถานที่เรียน : ศาลาหน้าอาคาร 3
1.นางจิตรา พรหมโยธา
26 5
52 เรียนรวม
สถานที่เรียน : ห้อง 112
1.นางปิยะนุช มากแก้ว
26 23
53 เล่านิทานภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : อาคาร1
หมายเหตุ : มีความชอบและกล้าแสดงออก
1.นายณัฐพงศ์ ตะเภาน้อย
26 8
54 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล
1.นางสาวมุธิตา สุนารัตน์
- - 26 26
55 วิถีพุทธ
สถานที่เรียน : ห้อง 338
หมายเหตุ : นักเรียนเคยเข้าแข่งขันสวดมนต์บาบีแปลอังกฤษ​ และ​ สรรเสริญพระรัตนตรัย​ ทำนองสรภัญญะ​
1.นางสาวนันทิยา ยวงงาม
26 7
56 วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม(Zero waste)
สถานที่เรียน : ห้อง 125
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์ สุวรรณรัตน์
- - - - 26 26
57 เวทคณิต
สถานที่เรียน : ห้อง 122
1.นางนงเยาว์​พีร​ฉัตร​ปกรณ์
- - - - 26 7
58 ศิลปจีน
สถานที่เรียน : ห้องสมุดชั้น 2
1.นางสาวสิตนาฏ บุญฤทธิ์
- - - 26 26
59 สนุกกับฟิสิกส์
สถานที่เรียน : ห้อง 126
1.นางสาวปิยธิดา พิณวานิช
- - - 26 1
60 สารานุกรมไทย
สถานที่เรียน : ห้องหมอภาษา
1.นางสาวจุฑารัตน์ นนทฤทธิ์
- - - 26 10
61 ห้องสมุด
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางขนิษฐา เจริญศักดิ์
26 26
62 อนุรักษ์ไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 338
1.นางสุทัศนีย์ กลางณรงค์
26 27