ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกเข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากงานทะเบียนวัดผล