คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

นักเรียนสามารถเลือกชุมนุมที่ยังไม่เต็มได้เพียง 1 ชุมนุมและชุมนุมที่เลือกใช้เรียนทั้งปีการศึกษา

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 23.59 น.